Dr. Deepak Raverkar (Principal)

Prof. Sunil S. Balkhande

Dr. Sameer Butala

Dr. Nathiram Rathod

Dr. Mangesh Gore

Prof. Ravindra Somoshi

Prof. Prabhakar Gawand

Dr. Sudhakar Jadhav

Dr. Sau. Jayashi Jadhav

Dr. Balalji Rajbhoj

Dr. Popat Bhosale

Prof. Shailesh Jadhav

Prof. Sanjay Kasabe

Prof. Mahesh Walhe

Dr. Vasant Dongare

Prof. Sudarshan Dawane

Prof. Sunil Gawali

Prof. Sau Snehal Kamble

Prof. Manoj Bhagat

Dr. Ram Barkule

Prof. Sudhakar Kamble
TEACHER PROFILE
Dr. Deepak Raverkar (Principal) Prof. Sunil S. Balkhande Dr. Sameer Butala
     
Dr. Nathiram Rathod Dr. Mangesh Gore Prof. Ravindra Somoshi
     
Prof. Prabhakar Gawand Dr. Sudhakar Jadhav Dr. Sau. Jayashi Jadhav
     
Dr. Balalji Rajbhoj Dr. Popat Bhosale Prof. Shailesh Jadhav
     
Prof. Sanjay Kasabe Prof. Mahesh Walhe Dr. Vasant Dongare
     
Prof. Sudarshan Dawane Prof. Sunil Gawali Prof. Sau Snehal Kamble
     
Prof. Manoj Bhagat Dr. Ram Barkule Prof. Sudhakar Kamble