Ex-Students
विद्यार्थी तक्रार
Student Complaint
दिनांक
Date
:
तक्रार ज्या विभागसाठी असेल त्या विभागाचे नांव
Department Name
:
सवीस्तर तक्रार
Complaint in details
:
विद्यार्थीचे पूर्ण नांव
Name of the student
:
पूर्ण पत्ता
Full Address
:
ईमेल पत्ता
Email address
:
मोबाईल नंबर
Mobile No.
:
रोल नंबर Roll No. :